Basın Kartı Yönetmeliği
 
BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN KARTI YÖNETMELİĞİ
(Resmi Gazete: 23 Mart 2001 - 24351)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelik, yerli ve yabancı yazılı, sesli ve sesli-görüntülü basın-yayın kuruluşlarının gazeteci çalışanlarına, süreli yayın sahiplerine, radyo-televizyon kuruluşlarının yönetim kurulu başkanlarına ve devlet enformasyon hizmetleri mensuplarına verilecek basın kartlarına ait esas ve usulleri içerir.

Basın-yayın meslek kuruluşları hariç, basın-yayın kuruluşu niteliği taşımayan tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile Türkiye’de bulunan yabancı temsilciliklerin yayın faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, 231 sayılı Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3-Bu Yönetmelikte anılan;

a)Genel Müdürlük, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü,
b) Genel Müdür, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürünü,

c) İl Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü il müdürlüklerini,

ç) Basın kartı, bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirlenen kişilere Genel Müdürlükçe verilen sarı renkli kartı,

d) Komisyon, Basın Kartı Komisyonunu,

e) Yüzölçümü, süreli yayının basın kartı beyannamesinde beyan edilen yüzölçümünü,

f) Süreli yayın, günlük, haftalık, onbeş günlük ve aylık periyotlarla devamlı olarak yayımlanan yayınları,

g) Günlük yayın, haftada en az altı sayı olarak yayımlanan yayınları,

ğ) Haftalık yayın, haftada bir veya haftada altıdan az sayıda yayımlanan yayınları,

h) Onbeş günlük yayın, onbeş günde bir yayımlanan yayınları,

ı) Aylık yayın, bir, iki veya üç ayda bir sayı olarak yayımlanan yayınları,

i) Siyasi gazete, iç ve dış siyasi olaylara, günlük haberlere, ekonomi, kültür, sanat ve siyaset konularına ve bunların yorumlarına yer veren süreli yayınları,

j) Ekonomi ağırlıklı siyasi gazete, bu maddenin (f) ve (i) bentlerindeki nitelikleri birlikte bulunduran süreli yayınları,
k) Ticari gazete, ticaret, endüstri, tarım ve mali işler ile uğraşan işadamlarının ve teşekküllerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olan ve ekonomik, mali, sosyal konularla iş hayatını ilgilendiren iç ve dış haberlere yer veren süreli yayınları,

l) Meslek gazete ve dergileri, kendilerine konu olarak seçtikleri mesleğin mensup ve teşekküllerinin ihtiyaçlarına ve mesleğin gelişmesine cevap verecek nitelikte olan ve seçilen konu ile ilgili iç ve dış haberlere yer veren süreli yayınları,

m) Yabancı dilde yayın, bu maddenin (g), (ğ) ve (h) bentlerinden en az birini kapsayacak şekilde yabancı dilde yayımlanan süreli yayınları,

n) (Değişik: R.G. 2.6.2002 sayı: 24773) Ulusal nitelikte radyo-televizyon yayını, ülkenin bütününe yapılan radyo-televizyon yayınını,

o) (Değişik: R.G. 2.6.2002 sayı: 24773) Bölgesel nitelikte radyo-televizyon yayını, birbirlerine komşu en az üç il ve en çok bir coğrafi bölge alanının asgari yüzde yetmişine yapılan radyo-televizyon yayınını,

ö) (Değişik: R.G. 2.6.2002 sayı: 24773) Yerel nitelikte radyo-televizyon yayını, mülki taksimat itibariyle merkez ilçe dahil en az bir ilçe veya bir ilin alanının en az yüzde yetmişine yapılan radyo-televizyon yayınını,
p) Yayın sahibi, Basın Kanunu gereğince verilen beyannamede belirtilen gerçek kişiyi,

r) Gazeteci, 5953 sayılı Kanun kapsamında fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanları,

s) Sorumlu müdür, 5680 veya 3984 sayılı kanunlardan biri gereğince verilen beyannamede bu sıfatla belirtilen gerçek kişiyi,

ş) Düzenli yayım, bir yıl içinde, günlük süreli yayınlarda onbeş, haftalık süreli yayınlarda altı, onbeş günlüklerde üç, aylık, iki aylık ve üç aylık süreli yayınlarda bir sayı, haber ve fotoğraf ajanslarında toplam iki günden daha fazla ara verilmeksizin yapılan yayımı,

t) Düzenli radyo-televizyon yayını, bir yıl içinde toplam yirmi günden fazla ara verilmeksizin yapılan yayını,

u) Yaygın süreli yayın, tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından basılan, her coğrafi bölgede en az bir ili içermek şartıyla, ülkemizdeki yerleşim alanlarının en az yüzde yetmişinde neşredilen süreli yayını,

ü) Bölgesel süreli yayın, tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından basılan, en az üç komşu il veya en az bir coğrafi bölgede neşredilen süreli yayını,

v) Yerel süreli yayın, tek bir yerleşim biriminde (kent, kasaba ve benzeri) neşredilen süreli yayını,

ifade eder.


Basın Kartının Niteliği

Madde 4- Basın kartı,

a) Yerli basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu sahip ve mensuplarına, yabancı basın-yayın organlarının Türk uyruklu mensuplarına ve bu Yönetmelikte sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının devlet enformasyon hizmetlerinde çalışan personeline,

b) Gazetecilik dışında başka bir işinin bulunmaması şartıyla, yerli veya yabancı bir veya birkaç basın-yayın kuruluşu adına Türkiye’de mukim veya mukim olmamakla beraber görev alanı Türkiye’yi de kapsayan yabancı uyruklu gazetecilere

verilen resmi nitelikte bir kimlik belgesidir.

Basın kartı, bu Yönetmelikte belirtilen hallerde geçici olarak verilebildiği gibi, sürekli nitelik de kazanabilir.


İKİNCİ BÖLÜM
Türk Uyruklu Basın Mensupları

Basın Kartı Alacak Kişilerde Aranan Nitelikler

Madde 5- Basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu sahip ve mensuplarının basın kartı alabilmesi için,

a) 18 yaşını bitirmiş olması,

b) En az ortaöğrenim veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması,

c) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması,

d) (Değişik: R.G. 2.6.2002 sayı: 24773) Ağır hapis, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezalarından biriyle veya yayın tehdidiyle para ve menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yalan yere şahadet, yalan yere yemin etmek, iftira, suç tasnii, resmi mercileri iğfal, müstehcen ve hayasızca yayın, fuhuşuyata tahrik, hileli iflas, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, istimal ve istihlak kaçakçılığı suçu dışındaki kaçakçılık suçlarından veya resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma veya 5680 sayılı Basın Kanununun ek birinci maddesinin birinci fıkrasında yer alan suçlar ile bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olması,

e) 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması,

f) Gazetecilikle birleşebilen işler dışında, resmi veya özel bir kuruluşta ücretli-ücretsiz görev almaması, anonim şirketler ve kooperatiflerde ortaklık hariç herhangi bir kuruluşun sahibi veya ortağı olmaması,

şarttır.

Basın kartı alacak günlük, haftalık ve onbeş günlük süreli yayın sahiplerinde, televizyon-radyo şirketi yönetim kurulu başkanlarında ve kamu görevlilerinde bu maddenin (e) ve (f) bentlerinde, aylık süreli yayın sahiplerinde (e) bendinde yer alan şartlar aranmaz.

Gazetecilikle Birleşebilen İşler

Madde 6- Basın kartı sahibi gazeteciler, gazeteciliğin yanı sıra,

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi, İl veya Belediye Meclisi Üyesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi, Basın İlan Kurumu Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçi Üyesi, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi,

b) En az beş yıl basın kartı taşımış olmak şartıyla, valiliklerde, belediye başkanlıklarında, kamu kurum ve kuruluşlarında veya sermayesinin yarısından fazlası bu kurumlara ait resmi ve özel kuruluş ve şirketlerde, kanunla kurulmuş teşekküllerde, anonim şirketlerde basın müşaviri veya müdürü veya başkanı,

c) Eğitim kuruluşlarında gazetecilik mesleğiyle ilgili öğretim elemanı,

d) Basın-yayın organlarında yönetici ve yönetim
kurulu üyesi,

e) Basın-yayın meslek kuruluşlarınca kurulan kooperatiflerde yönetim ve denetim kurulu üyesi,

olarak görev yapabilirler.

Sahip ve Mensupları Basın Kartı Alabilecek Gazete ve Dergiler

Madde 7- Sahip ve mensupları basın kartı alabilecek yayınların,

a) Basın Kanunu gereğince vermiş oldukları beyannamede seçtikleri yayın türünün bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen tanımına uygun yayın yapması,

b) İlan, reklam, aynı mahiyetteki resim ve benzeri hazır kalıpların ve yan boşluklar toplam alanının yüzölçümü 1.20 metrekareden az olmayan süreli yayınlarda bu yüzölçümünün yarısını, yüzölçümü daha az olanlarda ise, yüzölçümünün üçte birini geçmemesi ve her sayfanın yeniden dizilip, tertiplenmiş olarak basılması,

c) Sayfa düzeni, başlığı ve metinlerinin üçte birinden fazlasının diğer bir yayından aynen alıntı olmaması,

d) Kanuni nedenler veya belgelendirilebilen tabii afetler dışında, Basın Kanunu gereği verilen beyannamede belirtilen aralıklarla düzenli yayımlanması,

e) Prova tezgahı, teksir veya fotokopi makinasıyla çoğaltılmış olmaması, birkaç yerde baskı yapanlar hariç, yayım yerlerindeki matbaalarda basılması,

f) Her sayısından ikişer adedinin, en geç yayımı takip eden beş gün içinde, Genel Müdürlüğe, il müdürlüklerinin bulunduğu illerde yayımlananların ayrıca birer adedinin il müdürlüklerine gönderilmesi,

g) Basın Kanunu gereğince beyannamede belirtilen yayım aralığının üç aydan fazla olmaması,

h) (Değişiklik: 4 Ek. 2001 t. ve 24543 s. R.G.) Herkesin görebileceği veya girebileceği yerlerde rayiç bedel karşılığında satışa arzı,

zorunludur.

Sahip ve Mensupları Basın Kartı Alabilecek Haber ve Fotoğraf Ajansları

Madde 8- Sahip ve mensupları basın kartı alabilecek haber ve fotoğraf ajanslarının,

a) Anonim şirket olarak kurulmuş olması,


b) Ürettikleri yayınların kanuni nedenler veya belgelendirilebilen tabii afetler dışında, Basın Kanunu gereği verilen beyannamede belirtilen aralıklarla, düzenli yayımlanması veya elektronik ortamda iletilmesi,

c) Yayınlarının her sayısından ikişer adedinin, en geç yayımı takip eden beş gün içinde, Genel Müdürlüğe, il müdürlüklerinin bulunduğu illerde yayımlananların ayrıca birer adedinin il müdürlüklerine gönderilmesi,

d) Aylıklı kadrosunda daha önce basın kartı taşımış en az beş gazetecinin bulunması,

e) Toplam günlük tirajı iki yüz elli binden az olmayan basın-yayın kuruluşu veya yaygın ya da bölgesel bir yayın kuruluşu ile ücretli haber satış sözleşmesi yapmış olması ve bu ücretin Genel Müdürlükçe her yıl için belirlenen asgari ücretin üzerinde olması,

zorunludur.

Sahip ve Mensupları Basın Kartı Alabilecek Özel Radyo ve Televizyonlar

Madde 9- Sahip ve mensupları basın kartı alabilecek özel radyo ve televizyonların,

a) Yayın tekniklerine uygun yasal yayın izinlerini almış olmaları,

b) 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda belirtilen yayın ilkelerine ve program tür ve oranlarına ilişkin esaslara uygun yayın yapmaları,

c) Kanuni nedenler veya belgelendirilebilen tabii afetler dışında, düzenli yayın yapmaları,

zorunludur.

Günlük Siyasi Gazetelerde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

Madde 10- Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan genel nitelikleri taşımaları şartıyla,

a) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 1.20 metrekareden az olmayan,

1) Günlük siyasi, yaygın ve bölgesel gazetelerin sahiplerine, genel yayın müdürü, genel yayın yönetmeni, genel yayın koordinatörü, genel müdür -müessese müdürü veya idare müdürü- gazetenin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürü, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni, sayfa editörü -yazı işleri müdür yardımcısı-, redaktör, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber müdürü, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, grafiker, düzeltmen, bölge veya il temsilcisi unvanlarıyla çalışanlarına, yurt dışı bürolarında aynı unvanlarla çalışan Türk uyruklu mensuplarına,

2) (Değişiklik: 4 Ek. 2001 t. ve 24543 s. R.G.) Günlük siyasi yerel gazetelerin ve akşam gazetelerinin sahiplerine, genel yayın müdürü, gazetelerin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürü ve ayrıca yazı işleri müdürü, sayfa editörü -yazı işleri müdür yardımcısı-, istihbarat şefi, haber müdürü, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, grafiker ve düzeltmen unvanıyla çalışan onbeş mensubuna,

b) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.80 metrekareden az olmayan günlük yerel siyasi gazetelerin sahiplerine, gazetelerin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerine ve ayrıca başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, düzeltmen unvanıyla çalışan beş mensubuna,

c) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.60 metrekareden az olmayan günlük yerel siyasi gazetelerin sahiplerine, gazetelerin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerine, ayrıca muhabirlerden ikisine,

d) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.40 metrekareden az olmayan günlük yerel siyasi gazetelerin sahiplerine, gazetelerin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerine, ayrıca muhabirlerden birine,

basın kartı verilebilir.

Haftalık Siyasi Gazete ve Dergilerde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

Madde 11- Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan genel nitelikleri taşımaları şartıyla haftalık siyasi gazete ve dergilerde,

a) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 3.60 metrekareden az olmayan haftalık siyasi dergilerin sahiplerine, genel yayın müdürü, genel yayın yönetmeni, genel yayın koordinatörü, genel müdür -müessese müdürü veya idare müdürü-, gazetenin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürü, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni, sayfa editörü -yazı işleri müdür yardımcısı-, redaktör, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber müdürü, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, grafiker, düzeltmen, bölge veya il temsilcisi unvanlarıyla çalışanlarına, yurt dışı bürolarında aynı unvanlarla çalışan Türk uyruklu mensuplarına,


b) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 1.20 metrekareden az olmayan haftalık siyasi gazete ve dergilerin sahiplerine, genel yayın müdürüne -genel yayın yönetmeni, genel koordinatör-, yayın yönetmenine, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne ve ayrıca yazı işleri müdürü, sayfa editörü -yazı işleri müdür yardımcısı-, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber müdürü, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, düzeltmen, karikatürist, ressam ve grafiker unvanlarıyla çalışan sekiz mensubuna, bu yayının aylık fiili satışının otuz bini geçmesi halinde on mensubuna, altmış bini geçmesi halinde yirmi mensubuna,

c) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.80 metrekareden az olmayan haftalık dergi ve gazetelerin sahiplerine, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne ve ayrıca yazar, muhabir unvanlarıyla çalışanlardan üç mensubuna,

d) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.60 metrekareden az olmayan haftalık dergi ve gazetelerin sahiplerine, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne ve ayrıca muhabir unvanıyla çalışan bir mensubuna,

basın kartı verilebilir.

Siyasi Olmayan Gazete ve Dergilerde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

Madde 12- Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan nitelikleri taşımaları şartıyla, sayfalarının yüzölçümü toplamı 1.20 metrekareden az olmayan yaygın ve bölgesel ticaret, ekonomi ağırlıklı siyaset, meslek, spor, magazin, sanat, mizah, çocuk, kadın gazete ve dergileri ve benzerlerinin,


a) Günlük yayımlanması halinde sahiplerine, genel yayın müdürüne -genel yayın yönetmeni, genel koordinatör-, genel müdürüne -müessese müdürü, idare müdürü-, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne ve ayrıca, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni, sayfa editörü -yazı işleri müdür yardımcısı-, redaktör, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber müdürü, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, grafiker, düzeltmen unvanlarıyla çalışan onbeş mensubuna, yayının günlük fiili satışının on bini geçmesi halinde otuz mensubuna,

b) Haftada bir yayımlanması halinde sahiplerine, genel yayın müdürüne -genel yayın yönetmeni, genel koordinatör-, genel müdürüne -müessese müdürü, idare müdürü-, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne ve ayrıca, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni, sayfa editörü -yazı işleri müdür yardımcısı-, redaktör, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber müdürü, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, grafiker, düzeltmen unvanlarıyla çalışan beş mensubuna, bu yayınların aylık fiili satışının kırk bini geçmesi halinde onbeş mensubuna, altmış bini geçmesi halinde yirmi mensubuna,

basın kartı verilebilir.

Onbeş Gün ve Daha Fazla Aralıklarla Yayımlanan Süreli Yayınlarda Basın Kartı Alabilecek Unvan ve Kontenjanlar

Madde 13- Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan nitelikleri taşımaları şartıyla,

a) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 1.60 metrekareden az olmayan onbeş günlük ve aylık gazete ve dergilerin sahiplerine, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne ve ayrıca yazı işleri müdürü, sayfa editörü -yazı işleri müdür yardımcısı-, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber müdürü, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, düzeltmen, karikatürist, ressam ve grafiker unvanlarıyla
çalışan üç mensubuna, bu yayınların üç aylık fiili satış ortalamalarının otuz bini geçmesi halinde altı mensubuna,

b) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 2.40 metrekareden az olmayan, iki veya üç ayda bir yayımlanan gazete ve dergilerin sahiplerine, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne ve ayrıca yazı işleri müdürü, sayfa editörü -yazı işleri müdür yardımcısı-, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber müdürü, baş yazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, düzeltmen, karikatürist, ressam ve grafiker unvanlarıyla çalışan üç mensubuna, bu yayınların üç aylık fiili satış ortalamalarının otuz bini geçmesi halinde altı mensubuna,

basın kartı verilebilir.

Haber ve Fotoğraf Ajanslarında Basın Kartı Alabilecek Unvan ve Kontenjanlar

Madde 14- Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılan nitelikleri taşımaları şartıyla,

a) En az on adet günlük siyasi yaygın, bölgesel gazete veya beş ulusal nitelikteki radyo veya televizyon kuruluşuyla haber veya fotoğraf sözleşmesi yapan ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış en az on gazetecinin bulunduğunu belgelendiren ajansların sahiplerine, genel yayın müdürüne -genel yayın yönetmeni, genel koordinatör-, genel müdürüne -müessese müdürü, idare müdürü-, ajansın idare yerinde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne, yayın yönetmenine, haberlerle ilgili bölge müdürü, şube müdürü ve yardımcılarına, redaktör, istihbarat ve haber bölüm şefi, muhabir, foto muhabiri, grafiker, düzeltmen, haber kameramanı unvanlarıyla çalışan mensuplarına,

b) Günlük fiili satış toplamı ikiyüzellibinden az olmayan günlük siyasi gazetelerle veya ulusal nitelikte yayın yapan iki adet radyo veya televizyon kuruluşuyla haber veya fotoğraf sözleşmesi yaptığını ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış beş gazeteci bulundurduğunu belgelendiren ajansların sahiplerine, genel yayın müdürüne -genel yayın yönetmeni, genel koordinatör-, genel müdürüne -müessese müdürü, idare müdürü-, ajansın idare yerinde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne ve ayrıca yayın yönetmeni, haberlerle ilgili bölge müdürü, şube müdürü ve bunların yardımcıları, redaktör, istihbarat ve haber bölüm şefi, muhabir, foto muhabiri, grafiker, düzeltmen, haber kameramanı unvanlarıyla çalışan on mensubuna,

c) Bin adet ücretli abonesi olan ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış en az üç gazeteci çalıştırdığını belgelendiren ticari ve ekonomik haber veya fotoğraf ajanslarının sahiplerine, genel yayın müdürüne -genel yayın yönetmeni, genel koordinatör-, genel müdürüne -müessese müdürü, idare müdürü-, ajansın idare yerinde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne ve ayrıca yayın yönetmeni, haberlerle ilgili bölge müdürü, şube müdürü ve bunların yardımcıları, redaktör, istihbarat ve haber bölüm şefi, muhabir, foto muhabiri, grafiker, düzeltmen, haber kameramanı unvanlarıyla çalışan beş mensubuna,

basın kartı verilebilir.

Anadolu Ajansında Basın Kartı Alabilecek Unvanlar
Madde 15- Anadolu Ajansında,

a) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına,


b) (Değişiklik: 4 Ek. 2001 t. ve 24543 s. R.G.) Sorumlu yazı işleri müdürü, bölge müdürü, daire başkanı, haber ve yayınla ilgili daire başkanlıklarına bağlı müdür, müdür yardımcısı ve şeflere,

c) Yayın yönetmeni, redaktör, istihbarat ve haber bölüm şefi, muhabir, foto muhabiri, mütercim, grafiker, düzeltmen ve haber kameramanı unvanlarıyla çalışanlara,

basın kartı verilebilir.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar

Madde 16- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde,

a) Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına,

b) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Basın-Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürü ve Yardımcılarına,

c) Yurt dışı büroları temsilcilerine,

d) Haber Dairesi Başkanlığında, Başkan ve Yardımcılarına, Haber Müdürü ve Yardımcılarına ve bu Müdürlüğe bağlı Merkez Haberler, Televizyon 1 ve 2 Haberleri, Radyo Haberleri, Parlamento Haberleri, Yurt Haberleri, Dış Haberler, Spor Haberleri, Uluslararası Haber Yayınları ve Haber Görüntüleri Müdür ve Yardımcıları ile Haber Programları ve Teletekst Yayınları Müdür ve Yardımcılarına,

e) Yayın Denetleme Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcıları ve üyelerine,

f) Televizyon Dairesi Başkanlığında, Başkan ve Yardımcılarına, Program Planlama ve Koordinasyon, Yurt Dışı Programlar, GAP Yayınları Müdür ve Yardımcılarına,

g) Radyo Dairesi Başkanlığında, Başkan ve Yardımcılarına, Yapım Planlama ve Koordinasyon, Yayın Hizmetleri Koordinasyon Müdür ve Yardımcılarına,

h) Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığında, Başkan ve Yardımcılarına, Program Müdürü ve Yardımcılarına ve bu Müdürlüğe bağlı Türkçe Yayınlar, Yabancı Dil Yayınları Müdür ve Yardımcıları ile Haber, Planlama ve Değerlendirme, Turizm Radyosu Müdür ve Yardımcılarına,

i) Bölge Müdürlüklerinde, Bölge Müdür ve Yardımcısına, Radyo, Televizyon, Haber Müdürleri ve Yardımcılarına,

j) Ankara Radyosu, Ankara Televizyonu Müdür ve Yardımcılarına,

k) Şef prodüktör, prodüktör ve yardımcı prodüktörlere,

l) (Değişiklik: 4 Ek. 2001 t. ve 24543 s. R.G.) Yukarıda belirtilen daire başkanlıkları ve müdürlüklerde ve ayrıca Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görev Yönetmeliği'nde belirtilen tanımlara göre, haber program üretimi ve yayını kapsamında yer alan -her türlü idari işler, sosyal işler, kütüphane, reklam, müzik, tiyatro, eğlence, drama, artistik ve teknik hizmetler, transkripsiyon ve arşiv bölümleri hariç- devamlı kadrolarda görev yapan, müdür ve müdür yardımcılarına, şube müdürü ve şube müdür yardımcılarına; program ve prodüksiyon şeflerine, sözleşmeliler dahil; şef redaktör, redaktör, muhabir, stajyer muhabir ve haber mütercimlerine; televizyon ve radyo haber-program spikerleri, baş spiker, redaktör spiker ve stajyer spikerlere; yönetmen, yayın koordinatörleri ve yayın şeflerine; yabancı dil masası şef ve yardımcılarına, baş kameraman, şef kameraman, kameraman ve kamera asistanlarına; foto-film müdürü ve yardımcılarına, baş fotoğrafçı, şef fotoğrafçı ve fotoğrafçılara, resim seçicilere, stüdyo şeflerine ve düzeltmenlere,

basın kartı verilebilir.
(Ek:R.G. 2.6.2002 sayı:24773) Yukarıda sayılan unvanlar dışında bir göreve terfian atanan ve daha önce aralıksız on yıl basın kartı taşımış personel, basın kartı taşımaya devam eder.
Özel Radyo ve Televizyonlarda Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar
Madde 17- Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde sayılan genel nitelikleri taşımaları şartıyla,

a) Ulusal nitelikte yayın yapan radyo ve/veya televizyonların yönetim kurulu başkanlarına, genel müdürüne, yayın denetleme kurulu başkanına, genel yayın müdürüne -genel yayın yönetmeni, genel koordinatör-, bölge müdürüne, sorumlu müdürüne ve ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bürolarında haber müdürü, prodüktör, yönetmen, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber redaktör ve editörleri, haber spikeri, haber kameramanı, kameraman, muhabir unvanlarıyla çalışan mensuplarına,

b) Bölgesel nitelikte yayın yapan televizyonların yönetim kurulu başkanlarına, genel müdürüne, yayın denetleme kurulu başkanına , genel yayın müdürüne -genel yayın yönetmeni, genel koordinatör-, sorumlu müdürüne ve ayrıca haber müdürü, prodüktör, yönetmen, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber redaktör ve editörleri, haber spikeri, haber kameramanı, kameraman, muhabir unvanlarıyla çalışan onbeş mensubuna,

c) Yerel nitelikte yayın yapan televizyonların, yönetim kurulu başkanlarına, genel müdürüne, yayın denetleme kurulu başkanına, genel yayın müdürüne -genel yayın yönetmeni, genel koordinatör-, sorumlu müdürüne ve ayrıca haber müdürü, prodüktör, yönetmen, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber redaktör ve editörleri, haber spikeri, haber kameramanı, kameraman, muhabir unvanlarıyla çalışan on mensubuna,

d) (Değişik: R.G. 2.6.2002 sayı: 24773) Bölgesel veya yerel nitelikte yayın yapan radyoların, yönetim kurulu başkanlarına, genel müdürüne, yayın denetleme kurulu başkanlarına, sorumlu müdürüne ve ayrıca haber müdürü, prodüktör, yönetmen, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber redaktör ve editörleri, haber spikeri, muhabir unvanlarıyla çalışan, bölgesel radyoların sekiz, yerel radyoların beş mensubuna, basın kartı verilebilir.
basın kartı verilebilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonunda Basın Kartı Alabilecek Unvanlar

Madde 18- Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonunda,

a) Televizyon müdürü -genel yayın yönetmeni- ve yardımcılarına,

b) Ayrıca istihbarat şefi, yönetmen, spiker, muhabir, kameraman, haber program prodüktörü, program ve prodüksiyon şefi ve resim seçici unvanıyla çalışanlara,

basın kartı verilebilir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Basın Kartı Alabilecek Unvan ve Kontenjanlar

Madde 19- Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda,

a)Başkan ve Üst Kurul üyelerine,

b) (Değişik: R.G. 2.6.2002 sayı: 24773) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirine, Yayın Hizmetleri Başkanına, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanına, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanına, Bölge Müdürlerine,”

c) (Değişik: R.G. 2.6.2002 sayı: 24773) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığınca belirlenen merkezde ellibeş, bölgelerde yirmi uzmana,
Basın Kartı Alabilecek Kamu Görevlileri ve Kontenjanlar

Madde 20- Basının bilgi edinmesini kolaylaştırmak amacıyla,

a) Cumhurbaşkanlığında, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirine ve en az beş yıl basın kartı taşıyanlara öncelik verilmek kaydıyla bu birimde çalışan yirmi beş görevliye,

b) Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Genel Evrak Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanına, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürüne ve en az beş yıl basın kartı taşımış olanlara öncelik verilmek kaydıyla bu birimde çalışan on görevliye,

c) Başbakanlıkta, Basın Müşavirine, Halkla İlişkiler Dairesi Başkanına ve Başbakanlık Müsteşarı tarafından önerilen basınla doğrudan ilgili onbeş görevliye,

d) Genelkurmay Başkanlığında, Basın-Yayın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanına ve bu birimde çalışan en çok yedi görevliye,

e) Basın ve halkla ilişkiler birimi kurmuş bakanlıklarda, birimin amirine ve en az beş yıl basın kartı taşımış olmaları şartıyla bu birimde çalışan iki görevliye,

f) Basın ve halkla ilişkiler birimi kurulmuş valiliklerde, bu birimin sorumlusuna,

g) (Değişiklik: 4 Ek. 2001 t. ve 24543 s. R.G.) Basın İlan Kurumunda, Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına, İl Müdürlerine, ilan, kontrol ve koordinasyon hizmetleri ile görevli müdürlere,

basın kartı verilebilir.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar

Madde 21-Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde,

a) Genel müdür ve yardımcılarına,

b) 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hizmet birimleri amirlerine,

c) İl müdürlerine, basın müşavirleri ve ataşelere,

d) Şube müdürleri ve şeflere, uzman, redaktör, mütercim ve fotoğrafçılara,

e) Merkez ve taşra teşkilatında, enformasyon hizmeti yapan görevlilere,

basın kartı verilebilir.

Genel Müdürlük görevine asaleten atanmış olanlara, görevlerinin hitamında ve müracaatları halinde, sürekli nitelikte basın kartı verilir.


Basın Mesleğini Temsil Edenler
Madde 22- Basın mesleğini temsil etmeleri nedeniyle,

a) Kamu yararına çalıştığı Bakanlar Kurulunca kabul edilen basın kuruluşlarının, başkan ve başkan yardımcılarına, genel sekreterine ve idare müdürüne,

b) En çok basın kartı taşıyan üyeye sahip ve basın-yayın organları çalışanlarınca kurulmuş sendikanın yönetim kurulu tarafından yöneticiler arasından seçilmiş altı kişiye,

c) Gazete Sahipleri Birliği yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulu veya Birlik üyesi olan işyerlerinin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiş üç kişiye,

d) İletişim fakülteleri dekan ve yardımcılarına, gazetecilik, radyo-televizyon ve halkla ilişkiler bölüm başkanlarına,

e) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, daha önce on yıl süre ile basın kartı taşımış olmaları şartıyla, üyelikleri süresince,

basın kartı verilebilir.

(Değişiklik: 4 Ek. 2001 t. ve 24543 s. R.G.)
Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Devlet Bakanına sürekli nitelikte basın kartı verilir.

Basın Kartı Başvurusu

Madde 23- Basın kartı talebinde bulunanlar, usulüne uygun olarak düzenlenmiş ve basın-yayın kuruluşlarının sahipleri veya yetkili kişilerce onaylanmış üç adet basın kartı beyannamesine iki adet fotoğraf ve 5953 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş sözleşme sureti ekleyerek Genel Müdürlüğe veya il müdürlüklerine, il müdürlüğü bulunmayan illerde ise valiliklere başvururlar.

Görevi gereği basın kartı talebinde bulunan kamu personeli, sözleşme yerine görevini belirten belge ibraz eder.

Beyannameye ekli fotoğrafların önden, baş ve yüz açık olarak çekilmiş olması zorunludur.

Kaydedilen beyannamenin bir nüshası başvuru sahibine verilir.

İl müdürlükleri ve valilikler, beyanname aslının arkasına görüşlerini yazdıktan sonra, Genel Müdürlüğe iletirler.

Talep sahibi, her işyeri ve unvan değişikliğinde başvurusunu yeniler.

Usulüne uygun olmayan veya gerçeğe aykırı doldurulduğu tespit edilen beyannameler ile yapılmış başvurular yok sayılır.

Gazeteciler İçin Bekleme Süresi

Madde 24- İlk defa basın kartı talebinde bulunan gazetecilerin bekleme süresi, basın kartı beyannamesini yetkili makamlara teslim ettikleri tarihten itibaren, iletişim fakültesi mezunları, bu fakültelerde master ya da daha üst derecede eğitimlerini tamamlayanlar ile gazetecilikle ilgili yüksek öğrenim gördüğünü belgelendirenler için on iki, diğer fakülte mezunları için on sekiz, ön lisans veya iki yıllık meslek yüksek okulu mezunları için yirmi dört ortaöğrenim mezunları için yirmi sekiz aydır.

Gazeteci, bekleme süresinin bitimine en çok üç, en az bir ay kala beyannamenin teslim tarihinden itibaren nitelikleri bu Yönetmelikte belirtilen basın ve yayın kuruluşlarında çalışmakta olduğunu kanıtlayan belgelerle birlikte basın kartı talebini yenilemek zorundadır.

Her gazetecinin durumu, bekleme süresinin hitamını takip eden ilk Komisyon toplantısında değerlendirilir.

Askerlikte geçen süre bekleme süresinden sayılmaz.

Sahipler ve Yönetim Kurulu Başkanları İçin Bekleme Süresi

Madde 25- İlk defa basın kartı talebinde bulunan basın ve yayın kuruluş sahipleri ve yönetim kurulu başkanları için bekleme süresi, basın kartı beyannamesini yetkili makamlara teslim ettikleri tarihten itibaren, günlük ve haftalık süreli yayınlar, haber ve fotoğraf ajansları, ulusal radyo-televizyon kuruluşları sahipleri ve yönetim kurulu başkanları için bir yıl, onbeş günde veya ayda bir yayımlanan süreli yayınlar, kablolu veya böl"

 
 
© Tüm Hakları Saklıdır. 2022   |   bilgi@cgdankara.org.tr